• Home
 • Veřejné zakázky

Veřejné zakázky

Od začátku října 2016 vyšla v účinnost prováděcí vyhláška zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách, který je účinný od 1. 10. 2016. Tato vyhláška byla vydána ve sbírce zákonů dne 12. 5. 2016 pod č. 169/2016 Sb., a stanovuje rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Veřejné zakázky a Cenová soustava ÚRS (CS ÚRS)

Pro využití Cenové soustavy ÚRS v oblasti přípravy zadávací dokumentace veřejných zakázek je rozhodující právě vyhláška č. 169/2016 Sb., která provádí § 92 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., který stanoví, že „se má za to, že technické podmínky jsou stanoveny v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení, pokud zadávací dokumentace veřejných zakázek na stavební práce obsahuje a) dokumentaci v rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj a b) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj“.

Ve smyslu § 5 odst. 5 vyhlášky č. 169/2016 Sb. lze pro sestavení soupisu prací využít Cenovou soustavu, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. Přesnou definici a způsob použití Cenové soustavy uvádí § 11 vyhlášky a náležitosti soupisu prací potom § 5 až 10 vyhlášky.

Cenová soustava ÚRS ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 169/2016 Sb. splňuje veškeré náležitosti pro její použití při sestavování soupisu prací v rámci zadávací dokumentace veřejných zakázek.

Soupis prací veřejné zakázky na dodávku stavebních objektů

Na základě metodiky pro používání Cenové soustavy ÚRS se soupis prací veřejné zakázky na dodávku stavebních objektů provede dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. následujícím způsobem:

 • Zatřídění objektu (dle § 4 vyhlášky) – toto lze provést na základě klasifikace zveřejněné na portále MMR. V rámci SW řešení společnosti ÚRS PRAHA, a.s. (SW KROS 4) je možné zatřídit objekty do všech používaných klasifikací (tj. vč. KSO, CC-CZ, CPA aj.).

 

 • Soupis prací (dle § 3 – 6 vyhlášky) odpovídá dle metodiky Cenové soustavy ÚRS položkovému rozpočtu s výkazem výměr za použití položek směrných cen:
  • zatříděných dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací (TSKP), přičemž zatřídění je určující pro správné vazby na cenové a technické podmínky, měrné jednotky a další podstatné podmínky pro použití položek CS ÚRS
  • popsaných tzv. „Plným popisem“, který vychází z textace katalogových listů Cenové soustavy ÚRS včetně příslušných poznámek k souborům cen
  • s uvedenou odpovídající měrnou jednotkou konkrétní položky
  • s množstvím odpovídajícím uvedené měrné jednotce a vypočteným na základě způsobů měření definovaných v cenových a technických podmínkách
  • s postupem výpočtu množství položky uvedeným ve výkazu výměr (§ 7 vyhlášky)

 

 • Požadavky na obsah položky (uvedené v § 6 vyhlášky) jsou automaticky zajištěny použitím příslušných exportních souborů ve formátu (*.xlsx nebo *.xml) v rámci SW řešení společnosti ÚRS PRAHA, a.s. (SW KROS 4)

 

 • Cenové a technické podmínky, pokud nejsou součástí soupisu prací, jsou na základě požadavků na zajištění dokumentace ze strany zadavatele uvedených v ustanovení § 11 odst. 2) vyhlášky zpřístupněny pro potřeby veřejných zakázek na webu www.cs-urs.cz.

 

 • Rozdělení nákladů na náklady stavebních (resp. inženýrských) objektů a provozních souborů a vedlejší a ostatní náklady uvedené v samostatných soupisech (§ 8-10 vyhlášky) odpovídá standardní struktuře nákladů používané v Cenové soustavě ÚRS.

 

Vlastní sestavení soupisu prací, dodávek a služeb včetně zatřídění objektů, členění a struktury soupisů, uvedení konkrétních informací k položkám soupisu, odkazů do cenových soustav, elektronické podoby soupisu včetně dostupných výměnných formátů je věcí příslušného použitého SW vybavení zadavatele či uchazeče.

Vyjádření k Cenové soustavě ÚRS ve vazbě na prováděcí vyhlášky zákona o veřejných zakázkách